zakelijk

Algemene voorwaarden

Samenvatting van de algemene leveringsvoorwaarden Omdenken webwinkel

 • Wil je meteen weten hoe we met jouw privacy omgaan? Klik dan hier voor onze privacyverklaring.
 • Als je iets koopt in de Omdenken webwinkel, kun je betalen via iDeal, PayPal of met een creditcard.
 • Als je je bestelling hebt betaalt, zorgen wij er op onze beurt voor dat we je nieuwe spullen netjes verpakken en dat je ’t lekker snel in huis hebt.
 • Als je betaling voor 15.00 uur binnen is, versturen we je bestelling diezelfde dag nog via PostNL. Aan ons heeft het dan niet gelegen… Dit met uitzondering van het weekend en feestdagen, want dan zijn we weekend en/of feest aan het vieren. In de maanden november en december is het bij ons echter zo druk, dat het wat langer kan duren.
 • Als het pakket bij ons de deur uit is, maar je hebt het toch niet ontvangen, kun je verhaal halen bij PostNL. Zij zullen hun best doen je pakket te traceren. Lukt dat niet, mail dan naar ons via info@omdenken.nl.
 • Als je in het buitenland woont, duurt het wat langer voor je het hebt.
 • Binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 3,95. Pakketten zwaarder dan 5 kilo kosten € 6,50. Verzenden naar België, Duitsland of Engeland kost €8,95.
 • Mocht je het handiger vinden, dan kun je bij uitzondering je bestelling ook afhalen. Ons kantoor zit aan de Oudegracht 263 in Utrecht. Als je dat wilt, mail ons dan even. Bespreken we de opties. We zijn namelijk een kantoor en geen winkel.
 • We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het afhandelen van je bestelling. Je gegevens zijn dus bij ons in goede handen.
 • We leveren direct uit voorraad. Mocht iets uitverkocht zijn, dan laten we je dat natuurlijk weten en overleggen we met jou hoe dan verder.
 • Als je niet tevreden bent over het artikel, bijvoorbeeld omdat het beschadigd is of omdat het niet aan de omschrijving voldoet die op onze website staat, of om welke andere reden dan ook, neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
 • Wil je ons logo of onze uitingen ergens voor gebruiken, overleg dan even met ons.
 • We doen ons best om alles foutloos op de site te zetten, maar als we ergens toch een foutje hebben gemaakt, laat ons dat dan weten.
 • Je mag je aankoop binnen 14 dagen, zonder te zeggen waarom, ontbinden. Dat vinden we jammer, maar het staat nou eenmaal in de wet. En jij zult er vast een goede reden voor hebben.

Algemene leveringsvoorwaarden Omdenken webwinkel

INHOUD

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Algemeen

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

ARTIKEL 4 – Prijzen en betaling

ARTIKEL 5 – Levering

ARTIKEL 6 – Garantie

ARTIKEL 7 – Risico-overgang

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendomsrechten

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 11 – Herroeping

ARTIKEL 12 – Overmacht

1 – Definities

1.1 Onder ‘Ja-maar®’ verstaan we:

gevestigd te Utrecht, aan de Oudegracht 263, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30225017 BTW nummer: 81.78.38.910.B01 telefoonnummer: +31 30 233 40 62 email: info@omdenken.nl

1.2 Onder 'Omdenken B.V.' verstaan we:

Gevestigd te Utrecht, aan de Oudegracht 263, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 52934411 BTW nummer: 85.06.72.375.B01 telefoonnummer: +31 30 233 40 62 email: info@omdenken.nl

1.3 Onder ‘Ja-maar® Website’ en 'Omdenken Website' wordt verstaan: www.omdenken.nl.

1.4 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

1.5 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door Omdenken B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

1.7 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Omdenken B.V. en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.8 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Omdenken B.V. en een koper.

1.9 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.10 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de Omdenken B.V. Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Omdenken B.V., door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de Omdenken B.V. Website.

2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de Omdenken B.V. Website tussen Omdenken B.V. en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Omdenken B.V. zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de Omdenken B.V. Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Omdenken B.V. Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.

3.3 Een overeenkomst op afstand tussen Omdenken B.V. en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door Omdenken B.V. van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

3.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Omdenken B.V. Website en zolang de voorraad strekt.

4 – Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten op de Omdenken B.V. Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Omdenken B.V. Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Omdenken B.V. zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Omdenken B.V. hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 – Levering

5.1 Omdenken B.V. verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.2 Omdenken B.V. verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Omdenken B.V. aangegeven op de Omdenken B.V. Website.

5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van drie (3) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk veertien (14) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van Omdenken B.V. aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@omdenken.nl. Omdenken B.V. zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de Omdenken B.V. Website, dan wel binnen veertien (14) dagen afgeleverd kan worden.

5.4 Bij overschrijding van een levertermijn van veertien (14) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Omdenken B.V. op de Omdenken B.V. Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.8 Afhalen van de bestelling bij het Omdenken B.V. kantoor is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Koper kan hiertoe contact opnemen via info@omdenken.nl of 030-2334062.

5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Omdenken B.V. is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper.

5.10 Het leveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland geschiedt via Post NL.

5.12 voor verzendkosten per bestelling binnen Nederland gelden de volgende tarieven. Binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 3,95. Bij binnenlandse pakketten boven de 10 kilo bedragen de verzendkosten € 6,50. Voor verzending naar België, Duitsland of Engeland bedragen de verzendkosten € 8,95.

6 – Garantie

6.1 De producten die Omdenken B.V. levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de Omdenken B.V. Website.

6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Omdenken B.V. Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Omdenken B.V. schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Omdenken B.V. staan vermeld in de algemene voorwaarden).

6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Omdenken B.V. Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Omdenken B.V.. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.

6.4 Omdenken B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik, of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 – Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Omdenken B.V. draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 – Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Omdenken B.V. en de Ja-maar® Website en haar producten, berusten bij Omdenken B.V en Ja-maar®. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Omdenken B.V. en Ja-maar® (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 – Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat Omdenken B.V zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Omdenken B.V Website, is Omdenken B.V niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. Omdenken B.V behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Omdenken B.V Website, dan wel tussen Omdenken B.V en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Omdenken B.V niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Omdenken B.V.

10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Omdenken B.V voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Omdenken B.V is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 – Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft een individuele koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. Voor bestellingen, gedaan door bedrijven, geldt deze (wettelijke) bedenktijd niet.

11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Omdenken B.V moet zijn ontvangen.

11.3 In geval van ontbinding zal Omdenken B.V de door koper aan Omdenken B.V betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Omdenken B.V is geretourneerd.

12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan Omdenken B.V kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Omdenken B.V niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Omdenken B.V is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Omdenken B.V haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Omdenken B.V en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Omdenken B.V koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

12.2 Omdenken B.V is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Omdenken B.V voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

12.3 Als Omdenken B.V het pakket heeft overgedragen aan Post NL en koper heeft het pakket na 14 dagen niet ontvangen, is dit een verantwoordelijkheid van Post NL. In voorkomende gevallen verwijzen wij naar de voorwaarden van Post NL op www.postnlpakketten.nl/klantenservice.

13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Omdenken B.V en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 – Geschilbeslechting

14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen Omdenken B.V en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.

14.2 Nadat Omdenken B.V zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.


Privacyverklaring Ja-maar B.V.

28 april 2023

Je privacy is voor Omdenken B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel Omdenken.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Omdenken B.V..

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, NAW-gegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden: Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

Onze betalingsproviders Buckaroo en PayPal
Ons postbedrijf MyParcel en PostNL

Van deze partijen is PayPal gevestigd buiten de EU.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Omdenken B.V.
Oudegracht 263
3511 NM Utrecht
contact@omdenken.nl
030-2334062